MAIL US       CALL US
StoryTravel Guided Tours

Algemene voorwaarden

Download: AlgemeneVoorwaarden

 

Algemene Voorwaarden StoryTravel

 

StoryTravel
Smidssteeg 15

Postcode: 2312 BP te Leiden

KVK nummer: 63343533

Vestigingsnummer: 000032268955

BTW nummer: 204136714B01

 

Artikel 1. Definities

 

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. StoryTravel: StoryTravel, gevestigd en kantoorhoudende te Smidssteeg 15 te (2312 BP) Leiden;
  2. De Klant: de natuurlijk persoon die aan een Tour deelneemt, danwel degene die namens derden de overeenkomst aangaat;
  3. Partijen: aanduiding van StoryTravel en Klant gezamenlijk;
  4. Partij: StoryTravel of Klant;
  5. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen StoryTravel en de Klant tot stand komt door bevestiging van StoryTravel na Inschrijving:
  6. Tour: alle door StoryTravel verzorgde rondleidingen;
  7. Inschrijving: het plaatsen van een Schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, Inschrijving of opdracht bij StoryTravel door de Klant en de aanvaarding van de bestelling, inschrijving en/of opdracht door StoryTravel;
  8. Vervanger: de vervanger van de Klant in de zin van artikel 4 lid 11 van deze Algemene Voorwaarden;
  9. De Tourguide: de door StoryTravel aangewezen rondleider;
  10. Schriftelijk: in deze Algemene Voorwaarden zal overal waar de vorm ‘Schriftelijk’ staat, ook de vorm ‘per Email’ kunnen worden gelezen;
  11. Audiotour: een rondleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van een in gesproken vorm opgeslagen tour;

 

Artikel 2. Bereik van Algemene Voorwaarden

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle offertes, alle (toekomstige) overeenkomsten tussen StoryTravel en de Klant, alle door StoryTravel verrichte diensten voor Klanten, alle overige door StoryTravel verrichtte handelingen ten behoeve van tours, tenzij door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.

 

 1. StoryTravel is gerechtigd derden in te schakelen voor uitvoering van de Overeenkomst. Wanneer StoryTravel derden inschakelt of betrekt voor de uitvoering van een Overeenkomst zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Bij de Inschrijving voor een Tour op de website van StoryTravel of van een bemiddelaar die namens StoryTravel de Inschrijving verwerkt, heeft de Klant verklaard kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en is de klant met deze Algemene Voorwaarden akkoord gegaan. Ook bij Inschrijving op een andere website dan de website van StoryTravel voor een Tour die wordt verzorgd door StoryTravel, zullen de Algemene Voorwaarden van StoryTravel prevaleren.

 

 1. In het geval één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in stand en volledig van toepassing. Mocht één of meerdere van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden komen te vervallen, zullen partijen in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen met nieuwe bepalingen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepalingen in acht worden genomen.

 

 1. Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.

 

 1. Indien StoryTravel niet telkens nauwkeurige naleving van de Algemene Voorwaarden eist, betekent dat niet dat de voorwaarden niet meer van toepassing zijn. StoryTravel kan strikte naleving van de voorwaarden blijven verlangen.

 

 1. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van StoryTravel van toepassing, welke downloadbaar zijn op storytravel.nl, dan wel op eerste verzoek kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst & Inschrijving

 

 1. De Overeenkomst tussen StoryTravel en de Klant komt tot stand op het moment van bevestiging door StoryTravel:
  1. van de Inschrijving op de website van StoryTravel;
  2. of van Inschrijving (op de website van) een bemiddelaar van StoryTravel;
  3. of van een Schriftelijke Inschrijving;
  4. van de inschrijving via whatapp, sms of mail.

 

 1. StoryTravel kan de Inschrijving, zoals is bedoeld in het vorige lid, van een Klant zonder opgave van redenen weigeren. StoryTravel zal de Inschrijving in elk geval weigeren indien de Inschrijving wordt gedaan voor minder dan twee personen, tenzij het mogelijk is in overleg een specifieke regeling te treffen.

 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van StoryTravel zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enige recht worden ontleend, indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

 1. StoryTravel kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen boekingskosten zijn niet inbegrepen in de vermelde prijs.

 

 1. Indien de aanvaarding van de overeenkomst door de Klant afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is StoryTravel daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij StoryTravel anders aangeeft.

 

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht StoryTravel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht gegeven een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.

 

 1. In geval van onvoldoende Inschrijvingen behoudt StoryTravel het recht de Tour te annuleren dan wel de groepen te fuseren. Indien StoryTravel voornemens is over te gaan tot annulering of fusie, zal StoryTravel de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van annulering of fusie.

 

Artikel 4. Aanbiedingen, facturen, offertes en prijzen

 

 1. Facturen en offertes vermelden:
  1. de voornaamste kenmerken van de Tour;
  2. de volledige adresgegevens en contactgegevens van StoryTravel, waaronder het telefoonnummer en e-mailadres;
  3. de totale prijs van de Tour exclusief BTW, het totaalbedrag van de BTW en het totaalbedrag inclusief de BTW;
  4. indien van toepassing, de kosten van aflevering;
  5. de wijze van betaling;
  6. het BTW identificatienummer van StoryTravel;
  7. het Kamer van Koophandel identificatienummer van StoryTravel;
  8. het factuurnummer;
  9. de factuurdatum;
  10. de naam en het adres van de Klant.

 

 1. De in het aanbod, de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De op de website weergegeven prijzen zijn inclusief BTW.

 

 1. De Klant dient het volledige bedrag van de Tour in één keer te voldoen, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen.

 

 1. Indien de klant een rechtspersoon is of een persoon handelend onder een handelsnaam, dient de factuur van StoryTravel binnen 14 kalenderdagen (10 werkdagen) na factuurdatum over te maken naar een door StoryTravel op de factuur vermelde bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Indien het factuurbedrag niet geheel binnen deze termijn wordt voldaan, is de Klant van rechtswege in verzuim, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Natuurlijke personen dienen voor aanvang van de `tour het verschuldigde bedrag giraal over te hebben gemaakt of het verschuldigde bedrag contant ter plekke te voldoen.

 

 1. Wanneer de Klant niet binnen de termijn voldoet aan het factuurbedrag zal StoryTravel Schriftelijk een herinnering sturen. Als StoryTravel na deze herinnering wederom moet aanmanen, zal StoryTravel aanmaningskosten in rekening brengen vanaf € 15,-. Als de Klant na de aanmaning in gebreke blijft, is StoryTravel gerechtigd een juridische dienstverlener (bijvoorbeeld een incassobureau) in te schakelen. Op dat moment draagt de Klant ook de kosten de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente en alsmede de door het verzuim veroorzaakte (vertragings)schade.
 2. De Klant kan binnen een termijn van 14 kalenderdagen (10 werkdagen) vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten, de Overeenkomst kosteloos opzeggen, behoudens hetgeen is bepaald in het volgende lid. De Klant kan de Overeenkomst opzeggen door binnen de termijn van 14 kalenderdagen (10 werkdagen) vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten Schriftelijk een opzegging aan StoryTravel te sturen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

 

 1. In geval van een opzegging van de Tour, is een redelijk deel van het verschuldigde honorarium verschuldigd afhankelijk van de periode tot de aanvang van de Tour. De kosten die de Klant verschuldigd is na opzegging, zijn afhankelijk van het tijdstip waarop de Klant StoryTravel op de hoogte brengt van de opzegging. De Klant blijft de volgende kosten verschuldigd aan StoryTravel:1. indien de Klant tussen 14 dagen en 48 uur voor het moment waarop de Tour wordt gegeven de overeenkomst opzegt, blijft de klant 10% van de totale (groeps)kosten van de Tour verschuldigd met een minimum van € 10,-;
  2. indien de klant tussen 48 uur voor het moment waarop de Tour wordt gegeven en 24 uur voor het moment waarop de Tour wordt gegeven de overeenkomst opzegt, blijft de klant 100% van de totale (groeps)kosten van de Tour verschuldigd.
  3. indien de Klant tussen 24 uur voor het moment waarop de Tour wordt gegeven en het tijdstip van de Tour de overeenkomst opzegt, blijft de Klant 100% van de totale (groeps)kosten van de Tour verschuldigd.

 

 1. Indien een Klant gedurende de Tour stopt met de Tour, vindt geen restitutie plaats. Indien een Klant gedurende de Tour stopt met de Tour, blijft 100% van de totale (groeps)kosten verschuldigd.

 

 1. In geval van verhindering of niet-deelneming aan een Tour blijft de Klant het volledige Tourgeld aan StoryTravel verschuldigd.

 

 1. In geval van ernstige overmacht of omstandigheden aan de zijde van de Klant kan de Klant in overleg met StoryTravel treden over verplaatsing van de Tour. De Klant en StoryTravel kunnen overeenkomen dat de Klant de Tour op een later tijdstip volgt tegen betaling van € 5,- voor administratiekosten. In dat geval is opzegging mogelijk, maar blijft, ongeacht de duur tot de datum en tijd van de Tour, het volledige Tourgeld verschuldigd aan StoryTravel.

 

 1. In het geval dat een Klant niet in staat is bij een Tour aanwezig te zijn, is de Klant slechts met toestemming van StoryTravel bevoegd een vervanger in zijn of haar plaats te laten deelnemen, mits de vervanging 48 uur voor de datum en de tijd van de Tour aan StoryTravel mede te delen, bij gebreke waarvan de vervanger, naast de verschuldigde som, eveneens € 5,- administratiekosten verschuldigd is.

 

 1. StoryTravel behoudt zich het recht voor de Tour te annuleren in het geval dat een Tour minder dan het minimum aantal inschrijvingen krijgt. StoryTravel zal in dat geval een alternatieve Tour aanbieden op een andere tijd of de Overeenkomst ontbinden. Indien de Klant niet aan de Tour op een andere tijd kan of wil deelnemen, stort StoryTravel het Tourgeld terug.

 

Artikel 5. Verplichtingen en rechten StoryTravel

 

 1. StoryTravel zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar het beste inzicht en vermogen uit te voeren. StoryTravel draagt enkel zorg voor een Tourguide door het stadscentrum van de stad waarin de Tour wordt gegeven.

 

 1. De Tourguide is slechts verantwoordelijk voor het vertellen van het verhaal bij de verschillende bezienswaardigheden. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de Klant ligt en blijft volledig liggen bij de Klant.

 

 1. StoryTravel is niet verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen voor de Klant. Indien de Klant gedurende de Tour op enige wijze schade ondervindt, is StoryTravel niet aansprakelijk voor (gevolg)schade.

 

 1. Partijen komen overeen dat artikel 404 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. StoryTravel heeft het recht om voor een Tour werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wanneer uitvoering van de Tour is aangegaan met het oog op een bepaald persoon, is StoryTravel bevoegd deze persoon te vervangen door een persoon met minstens dezelfde kwalificaties.

 

Artikel 6. Verplichtingen en rechten Klant

 

 1. De klant is verplicht zich behoorlijk te gedragen tijdens de Tour en aanwijzingen van de Tourguide op te volgen. In geval van enige vorm van vandalisme plaats vindt, behoudt de Tourguide zich het recht voor de Tour met onmiddellijke ingang te beëindigen. Enige vorm van vandalisme of onbehoorlijk gedrag wordt aangemerkt als tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waardoor StoryTravel het recht heeft onmiddellijk de overeenkomst te ontbinden. De kosten van de Tour blijven verschuldigd.

 

 1. Indien de Klant gedurende de Tour enige handelingen verricht die volgens de Nederlandse regelgeving moeten worden aangemerkt als overtreding of misdrijf, dient dat te worden aangemerkt als tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waardoor StoryTravel het recht heeft de overeenkomst per direct te ontbinden. De Klant verkeert direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is.

 

 1. De Klant dient zijn eigen veiligheid in acht te nemen. StoryTravel is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder gevolgschade. StoryTravel verzorgt slechts de inhoud van de Tour. De veiligheid van de Klant is afhankelijk van zijn eigen oplettendheid en vormt geen onderdeel van de Overeenkomst. StoryTravel heeft geen zorgplicht jegens de Klant omtrent de veiligheid.

 

Artikel 7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 

 1. De overeenkomst vangt aan door het begin van de Tour en eindigt bij het eindigen van de Tour.
 2. StoryTravel is bevoegd de Overeenkomst te beëindigen wanneer de Klant de Overeenkomst, inclusief Algemene Voorwaarden, niet nakomt. Voorbeelden van niet nakoming zijn niet nakoming, onbehoorlijke nakoming of onvolledige nakoming. StoryTravel zal de Klant op de hoogte stellen, wanneer zij voornemens is deze maatregel te gebruiken. De aan de Tour verbonden kosten en de verplichting van betaling blijft bestaan, dus de kosten van de overeenkomst blijven verschuldigd.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. StoryTravel is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade.

 

 1. Wanneer StoryTravel aansprakelijk wordt gehouden, is StoryTravel slechts aansprakelijk in zoverre als in dit artikel is geregeld.

 

 1. StoryTravel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door de Klant.

 

 1. StoryTravel is nimmer aansprakelijk voor door StoryTravel kosteloos verschafte producten of diensten.

 

 1. StoryTravel is niet aansprakelijk voor de (kwaliteit van de) fietsen. De klant huurt de fietsen bij EasyFiets. StoryTravel is slechts tussenpersoon en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig disfunctioneren van de fietsen. Ook is StoryTravel niet aansprakelijk voor enige schade aan de fietsen, ongeacht door wie deze is veroorzaakt. De Algemene Voorwaarden van EasyFiets zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Klant en EasyFiets. Het staat Klanten natuurlijk vrij fietsen elders te huren.

 

 1. De Klant dient StoryTravel te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen voor aanspraken van derden voor schadevergoeding.

 

 1. Wanneer StoryTravel aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal de factuur waarde van de opdracht, tenzij het aansprakelijkheid voor een onderdeel van de Overeenkomst betreft. Wanneer StoryTravel aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor een onderdeel van de Overeenkomst, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal de factuur waarde van het onderdeel van de Overeenkomst.

 

 1. StoryTravel is, voor zover StoryTravel al aansprakelijk kan worden gehouden, slechts aansprakelijk voor directe schade. Alle schade die niet direct is, is indirect. Onder directe schade valt:

 

 1. de kosten voor de vaststelling van de schade;
 2. de redelijke kosten die Klant heeft gemaakt om StoryTravel na te laten komen, tenzij deze kosten StoryTravel niet kunnen worden toegerekend;
 3. redelijke kosten die klant heeft gemaakt om (hogere) schade te voorkomen. De klant dient daarbij aan te tonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade. De Klant is in elk geval verplicht om de schade zoveel mogelijk te beperken. Indien ten gevolge van handelen van de Klant de schade toeneemt, vervalt elk recht op een schadevergoeding.

 

 1. StoryTravel is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en/of overige vormen van indirecte schade, behoudens opzet of grove schuld. StoryTravel is niet aansprakelijk voor schade van of aan derden.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 

 1. Alle bij de Tour behorende rechten van intellectueel eigendom komen toe aan StoryTravel. Te denken valt aan de intellectuele eigendommen die voortvloeien uit de inhoud van de Tour, beeldmateriaal dat door StoryTravel wordt verzorgd of blogs op de website van StoryTravel.
 2. Het is de Klant niet toegestaan (audio of video) opnames te maken, tenzij daarvoor ter plekke door de Tourguide toestemming wordt verleend. Indien de Tourguide hiervoor toestemming verleent, mogen deze opnames niet worden gebruikt voor een ander dan persoonlijk gebruik binnen de huiselijke sfeer.

 

 1. StoryTravel is gerechtigd opnames van de Klant te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant wordt geopenbaard, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Het is de Klant niet toegestaan zelf of in samenwerking met derden een soortgelijke Tour te ontwikkelen of te verzorgen op basis van de door StoryTravel verzorgde Tour, tenzij StoryTravel daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Artikel 10. Overmacht, opschorting en ontbinding door overmacht

 

 1. Indien een situatie zich voordoet waarin sprake is van overmacht, is StoryTravel verplicht de Klant daarover zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. StoryTravel zal zich inspannen om de Tour voort te zetten en te voltooien of de Tour op een later tijdstip voort te zetten.
 2. StoryTravel is in het geval van overmacht bevoegd de Tour zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de overmacht langer duurt dan vijf dagen zijn beide partijen gerechtigd de Tour kosteloos en schadeloos te ontbinden.

 

 1. Overmacht wordt in deze voorwaarde begrepen, naast de wettelijke interpretatie en de interpretatie in de Nederlandse jurisprudentie, als een externe oorzaak (voorzien of niet-voorzien) waarop StoryTravel geen invloed kan uitoefenen en waardoor nakoming van StoryTravel in redelijkheid niet kan worden gevergd. Een voorbeeld is een onveilige weersituatie of een lichamelijke incapaciteit van een Tourguide.

 

 1. StoryTravel is gerechtigd zich te beroepen op overmacht in de periode waarin StoryTravel zijn verbintenis al had moeten nakomen.

 

 1. Indien het niet mogelijk is de Tour voort te zetten of te voltooien, kunnen beide partijen de Tour ontbinden. Reeds betaalde vergoedingen zullen naar rato van het aantal uur Tour worden gerestitueerd. StoryTravel kan op het moment van ontbinding het gedeelte van de verrichte werkzaamheden factureren naar evenredigheid van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter & wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen aan de Klant en gesloten Overeenkomsten tussen de Klant en StoryTravel.
 2. Uitsluitend de bevoegde rechter, hieronder ook begrepen de voorzieningenrechter in kort geding, te Den Haag, is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit rechtsverhoudingen tussen de Klant en StoryTravel of uit aanbiedingen van StoryTravel.
 3. StoryTravel kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Bekendmaking van nieuwe Algemene Voorwaarden geschiedt door toezending aan de Klant.

 

Artikel 12. Privacy bepalingen

 

 1. Zowel Klant als StoryTravel is gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer Klant of StoryTravel bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van de informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.

 

 1. StoryTravel is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. StoryTravel zal derden, zoals externe Tourguides, uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens verschaffen.

 

 1. StoryTravel is gerechtigd gegevens van de Klant te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief van StoryTravel en informatie over Tours die StoryTravel verzorgt. De Klant kan zich op elk moment afmelden van de mailing door Schriftelijk een afmelding aan StoryTravel te doen toekomen.

 

 1. Een partij is niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wanneer een partij zonder toestemming van de wederpartij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan derden verschaft.

 

 1. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de andere partij.

 

 1. StoryTravel gebruikt social media ten behoeve van promotie en/of publiciteit. StoryTravel heeft het recht foto’s of video’s van Tours te plaatsen. Mocht de Klant hier bezwaar tegen hebben, kan de Klant voor en tijdens de Tour het bezwaar Schriftelijk kenbaar maken aan StoryTravel. StoryTravel zal, indien dat redelijk is, de foto verwijderen. Onredelijk is in elk geval verwijdering eisen van een foto waarin de Klant niet herkenbaar is.

 

Artikel 13. Vindplaats en wijziging van deze Algemene Voorwaarden

 

 1. StoryTravel zal deze Algemene Voorwaarden, naast te publiceren op hun website, graag, indien gewenst, wederom verschaffen in het geval van bijvoorbeeld verlies.

 

 1. Op elke rechtshandeling van StoryTravel is de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij deze handelingen ter uitvoering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst dienen.

 

Download: AlgemeneVoorwaarden