MAIL US       CALL US
StoryTravel Guided Tours

Algemene Voorwaarden StoryTravel

StoryTravel
Smidssteeg 15

Postcode: 2312 BP te Leiden

KVK nummer: 63343533

Vestigingsnummer: 000032268955

BTW nummer: 204136714B01

 

ANVR-Reisvoorwaarden
Gelden voor boekingen vanaf 1 april 2016
Inhoudsopgave
Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de reisorganisator
Artikel 3. Informatie door de reiziger
Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
Artikel 5. Wijzigingen door de reisorganisator
Artikel 6. Hulp en Bijstand
Artikel 7. Aansprakelijkheid reisorganisator
Artikel 8. Rechten van de reiziger
Artikel 9. Opzegging door de reiziger
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Geschillen
Artikel 14. Nakomingsgarantie

Artikel 1 Inleiding
1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de
zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers.
1.2. Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard
op andere reisdiensten zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen
per bus. Dat dient dan expliciet in de aanbieding te worden vermeld.
1.3. De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van
de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen
tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik
van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt in dit verband
uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen
herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8
weken voor vertrek.

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator
2.1. De reisorganisator zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend
maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De reisorganisator
kan een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt hij vóór het
sluiten van de overeenkomst bekend.
2.2. De reisorganisator kan aan het sluiten van een reisovereenkomst de
voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan
tevens bewijs daarvan verlangen.
2.3. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene
informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers,
als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
2.4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie van
de reisorganisator maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de
overeenkomst tenzij anders aangegeven.
2.5. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator
de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger
is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige
aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en
visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder
verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.
2.6. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij
zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt,
uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden.
De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen
van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3 Informatie door de reiziger
3.1. De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle
gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van
belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s)
en e-mailadres(sen).
3.2. De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de
goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen
lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid
of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
3.3. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg
hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere)
deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden
alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.
3.4. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de
reisorganisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator
is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als
hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten
te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van
het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde
voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de
reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.
4.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding
vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is
dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum
aantal deelnemers.
4.3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door
deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele
bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping
wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van
andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen 48 uur na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie
van eventueel betaalde gelden.
4.4. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet.
Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde
reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden
dat moeten zijn

Artikel 5 Wijzigingen door de reisorganisator
5.1. De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens
gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt. De
reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van
meer dan geringe betekenis strekt.
5.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een
wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger
onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde,
meedeelt. De reiziger kan deze wijziging afwijzen.
5.3. De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de
reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten
(met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en
heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan
op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging
afwijzen.
5.4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens
de voorwaarden van de reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is,
zal de reisorganisator – in afwijking van het bepaalde in lid 3 – de reissom
niet meer verhogen.
5.5. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet
de reisorganisator onverwijld de reiziger indien mogelijk een alternatief
aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid
van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld
naar objectieve maatstaven.
5.6. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan de reisorganisator de
reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of
kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de
reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de reiziger ingeval hij
terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis
strekt heeft afgewezen.
5.7.
A. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan
worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de
reiziger voor rekening van de reisorganisator
B. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden
toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening
van de reiziger
C. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de
reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun
eigen schade.
5.8. De reisorganisator is verplicht de reiziger te informeren over een
wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van reizigers die
hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres
niet bekend is, zal de reisorganisator zich in redelijkheid inspannen om
hen te informeren over deze wijziging.

Artikel 6 Hulp en bijstand
6.1. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de
reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig
de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst en de daarbij horende door de reisorganisator gedane mededelingen
redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten
zijn slechts voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de
uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.
6.2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator
tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs
van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor
rekening van de reiziger.
6.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de
reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben
wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator
zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de
reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor
de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid reisorganisator
7.1. De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot
driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
de reisorganisator. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor
schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of
beperken.
7.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden
toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van
ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming
derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten
hoogste eenmaal de reissom.
7.3. Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of
een Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich
beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat
verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of
toestaat.
7.4. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de
reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem
afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 8 Rechten van de reiziger
8.1. Indeplaatsstelling
8.1.1. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen
door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
• de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
en
• het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend,
dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog
kunnen worden verricht; en
• de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners
verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator
dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.
8.1.2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk
aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het
nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de
eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
8.2. Reisbescheiden
8.2.1. De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke
wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
8.2.2.Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip,
doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden
ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het
boekingskantoor.

Artikel 9 Opzegging door de reiziger
9.1. De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij
verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten
gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de
reissom.
9.2. De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de
reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten).
Deze percentages dient de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten
van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken.
9.3. De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskostente voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van
de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator
deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan
geleden verlies en gederfde winst.
9.4. Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie
van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel
uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden opgezegd of, indien mogelijk
en gewenst, omgeboekt.

Artikel 10 Betaling
10.1. De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip (artikel
2.1) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege
in verzuim.
10.2. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door
of namens de reisorganisator en wordt hem een termijn gesteld van 14
dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook
dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze
datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden
verrekend.
10.3. De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag
vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is
hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke
incassokosten van lid 4.
10.4. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en bedragen maximaal 15% over eenreissom tot € 2.500; 10% over de daarop volgende € 2.500; 5% over de
volgende € 5.000 en 1% over het meerdere. De reisorganisator kan ten
voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 Verplichtingen van de reiziger
11.1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of
namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf
van het gedrag van een correcte reiziger.
11.2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren,
dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan
worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van)
de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid
niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De
hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
11.3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk
te beperken.
11.4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van
vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

Artikel 12 Klachten
Tijdens de reis
12.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse
zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan
worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde –
melden bij
1. de betrokken dienstverlener;
2. de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
3. de reisorganisator.
12.2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de
kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder
enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij de reisorganisator in
Nederland.
12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost,
zorgt de reisorganisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van
een klacht te laten registreren bij StoryTravel.
12.4. De reisorganisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen
procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
12.5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de
klacht op de door de reisorganisator aangegeven wijze heeft voldaan en
de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid
is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan/zal zijn eventuele recht op
schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis
12.6. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na afloop van
de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum
als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze
worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van
het klachtrapport daarbij.
12.7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient
deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na
kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking
heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
12.8. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling
genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.
12.9. De reisorganisator zal uiterlijk twee maanden na ontvangst van de klacht
een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 13 Geschillen
13.1. Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de reis (of, indien
de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke
vertrekdatum).
13.2. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die
op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd
of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van
toepassing is.
13.3.Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen
kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere
rechter bevoegd is.